Privacybeleid

1. PRIVACY in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onderaan deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op deze website

.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u in de rubriek "Informatie over de verantwoordelijke partij" in dit privacybeleid.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze aan ons verstrekt.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop een pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren

.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de oorsprong, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen op het gebied van gegevensbescherming.

Derde partij analytics en tools

.

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dit wordt voornamelijk gedaan met zogenaamde analyseprogramma's

.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's verwijzen wij u naar de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. HOSTING

Shopify

Wij hosten onze website bij Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna: "Shopify").

Shopify is een tool voor het maken en hosten van websites. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Shopify uw IP-adres en informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt. Shopify analyseert ook bezoekersaantallen, bezoekersbronnen, klantgedrag en stelt gebruikersstatistieken op. Wanneer u een aankoop doet op onze website, verzamelt Shopify ook uw naam, e-mailadres, verzend- en factuuradres, betalingsinformatie en andere gegevens met betrekking tot de aankoop (bijv. telefoonnummer, bedrag van de verkoop, enz.). Voor de analyses slaat Shopify cookies op in uw browser.

.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Shopify: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Het gebruik van Shopify is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Wij hebben er een legitiem belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Voor zover om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

3. ALGEMENE OPMERKINGEN EN VEREISTE INFORMATIE

Privacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe dit gebeurt en met welk doel.

Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens op Internet (b.v. bij de communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Note over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Acura Medisch Centrum Weert
Mr Drs Pascal Duijsters
Hoogstraat 15
6001 ET Weert
Nederland
Nederland

.

Telefoon: (0031) 495 - 54 78 48
Email: info@acuramedischcentrum.nl

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt

.

Bewaringstermijn

.

Onverminderd een meer specifieke bewaartermijn die in dit privacybeleid is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

.

Note over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

Wij gebruiken, onder andere, instrumenten van bedrijven die in de VS of andere derde landen zijn gevestigd en die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan derhalve niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, verwerken, evalueren en permanent opslaan met het oog op toezicht. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

>

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

.

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in specifieke gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 DSGVO)

.

WANNEER GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP KUNST. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN REDENEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING IS TEN BEHOEVE VAN HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

Wanneer UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR HET DOEL VAN DIRECTE ADVERTENTIE, HEBT U HET RECHT U TE ALLEN TIJDE TE BEZWEREN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR HET DOEL VAN ZULKE ADVERTENTIE; DIT GELDT OOK VOOR HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDEN MET DERGELIJKE RECHTSTREEKSE RECLAME. ALS U NIET AKKOORD GAAT, WILLEN UW PERSOONSGEGEVENS VOLGENS NIET MEER GEBRUIKT WORDEN VOOR HET DOEL VAN DIRECTE ADVERTENTIE (bezwaar krachtens artikel 21, lid 2, van de GDPR).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

.

In geval van een inbreuk op de GDPR hebben betrokkenen het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of rechterlijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

.

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

.

SSL of TLS encryptie

.

Deze site gebruikt SSL of TLS encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als site operator stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

.

Als SSL of TLS encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons verstuurt niet door derden gelezen worden.

Geëncrypteerde betalingstransacties op deze website

.

Indien na het sluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens aan ons door te geven (bijv. bijv. rekeningnummer in geval van machtiging tot automatische incasso), zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

.

Betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het hangslotsymbool in uw browserregel.

Met gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Veropenbaarmaking, verwijdering en rectificatie

U hebt het recht om, binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, te allen tijde kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht om deze gegevens te laten corrigeren of wissen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van verwerking

.

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Wanneer u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/is, kunt u om beperking van de gegevensverwerking verzoeken in plaats van om wissing.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van wissing.
 • Indien u bezwaar hebt aangetekend op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

4. GEGEVENSCOMPILATIE OP DEZE WEBSITE

.

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

.

In sommige gevallen kunnen cookies van derde partijen ook op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derde partijen). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

.

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijv. bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, is de opslag van de betreffende cookies uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

.

Indien cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analyse doeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

.

Server log bestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server log files, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • .
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • .
 • Tijd van serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens zijn niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - voor dit doel moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, zullen uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons worden opgeslagen met als doel de aanvraag te verwerken en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO), indien daarom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming om deze gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag is voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Inlichtingen via e-mail, telefoon of fax

.

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw vraag met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, vraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO), indien daarom is verzocht.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Inschrijven op deze website

.

U kunt zich op deze website registreren om gebruik te maken van extra functies op de site. Wij zullen de daartoe ingevoerde gegevens alleen gebruiken voor het gebruik van de specifieke aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt ingeschreven. De bij de inschrijving gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden verstrekt. Anders zullen wij de registratie afwijzen.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze wijze te informeren.

.

De bij de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de door de registratie tot stand gebrachte gebruikersrelatie en, indien nodig, voor het aangaan van verdere overeenkomsten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. ANALYSE-TOOLS EN ADVERTENTIE

.

Google Analytics

.

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder diverse gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden gecombineerd tot een profiel dat wordt toegewezen aan de betrokken gebruiker of diens eindapparaat.

.

Daarnaast kunnen we met Google Analytics, onder andere. Uw muis en scrollbewegingen en klikken. Bovendien maakt Google Analytics gebruik van verschillende modelleringstechnieken om de verzamelde gegevens te verrijken en maakt het gebruik van technologieën voor machinaal leren bij de gegevensanalyse.

.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen om het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

.

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plugin

.

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

.

Wij hebben een opdrachtverwerkingscontract met Google gesloten en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig uit bij het gebruik van Google Analytics.

.

Google Analytics E-Commerce Meting

Deze website maakt gebruik van de "E-Commerce Measurement" functie van Google Analytics. Met behulp van e-commercemeting kan de websitebeheerder het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om zijn online-marketingcampagnes te verbeteren. Dit houdt in dat informatie wordt geregistreerd zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde orderwaarde, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID, die wordt toegewezen aan de desbetreffende gebruiker of zijn apparaat.

Opslagduur

.

Gegevens die door Google worden opgeslagen op gebruikers- en evenementniveau en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentifiers (bijv. Gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 2 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Zie de volgende link voor meer informatie: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties af te spelen in de Google zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden afgespeeld op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bv. locatiegegevens en interesses) (targeting op doelgroepen). Als exploitant van de website kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij zijn dienstverlenende producten zo doeltreffend mogelijk aan de man te brengen.

.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google. com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

.

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics Remarketing functies.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv. het klikken op bepaalde producten) om u in bepaalde reclamedoelgroepen in te delen en u vervolgens passende reclameboodschappen voor te schotelen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

.

Daarnaast kunnen de reclamedoelgroepen die met Google Remarketing zijn aangemaakt, worden gekoppeld met de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene eindapparaat (bijv. mobiele telefoon), ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc)

.

Als u een Google-account hebt, kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van Google Remarketing is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij zijn producten zo doeltreffend mogelijk op de markt te brengen. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie en het privacybeleid verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Doelgroepering met klantenvergelijking

.

Voor de vorming van doelgroepen maken wij onder andere gebruik van de customer matching functie van Google Remarketing. In dit proces dragen wij bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Als de klanten in kwestie Google-gebruikers zijn en zijn ingelogd op hun Google-account, krijgen ze passende reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bv. op YouTube, in Gmail of in de zoekmachine)

.

Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan op welke knoppen op onze website hoe vaak werd geklikt en welke producten bijzonder vaak werden bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Wij leren het totale aantal gebruikers kennen die op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

.

Het gebruik van Google conversion tracking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

.

Meer informatie over Google-conversietracking is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook Pixel

.

Deze website maakt gebruik van Facebook's bezoekersactie pixel om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Hiermee kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat zij naar de website van de aanbieder zijn doorverwezen door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en voor het optimaliseren van toekomstige reclamemaatregelen.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, volgens de Facebook Data Use Policy . Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's, maar ook buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als pagina-exploitant niet worden beïnvloed.

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming om cookies op te slaan), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook. com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die na de doorgifte plaatsvindt, valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk zijn aangegaan, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de privacyveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

In de privacyverklaringen van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroepen" gebruiken in de sectie Ad-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen uitschakelen. Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

ZESDE NIEUWSBRIEF

.

Nieuwsbriefgegevens

.

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel heeft opgehouden te bestaan. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen van onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitiem belang volgens Art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Nadat u zich heeft uitgeschreven van de nieuwsbrief distributielijst, kan uw email adres door ons of de nieuwsbrief service provider worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

.

7. ECOMMERCE EN BETALINGSVERSTREKKERS

.

Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsbetrekking (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor online winkels, handelaars en verzending van goederen

.

Wanneer u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan het transportbedrijf dat belast is met de levering en aan de betalingsdienstaanbieder die belast is met de verwerking van de betaling. Alleen de gegevens die de betrokken dienstverlener nodig heeft om zijn taak te vervullen, worden openbaar gemaakt. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Indien u uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a DSGVO, zullen wij uw e-mailadres aan het transportbedrijf overhandigen dat belast is met de levering, zodat zij u per e-mail kunnen informeren over de verzendstatus van uw bestelling; u kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Betalingsdiensten

.

Wij hebben betaaldiensten van derden op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder met het oog op de verwerking van de betaling. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele bepalingen en bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve aanbieders van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op grond van art. 6, lid 1, onder b), DSGVO (contractverwerking) en in het belang van een vlot, gemakkelijk en veilig betalingsproces (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming is vereist, is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemmingen kunnen te allen tijde voor de toekomst worden herroepen.

.

Wij gebruiken de volgende betalingsdiensten / betalingsdienstaanbieders binnen het kader van deze website:

Onmiddellijke bankoverschrijving

.

De aanbieder van deze betaaldienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "Sofort GmbH"). Met behulp van de "Sofortüberweisung"-procedure ontvangen wij in real time een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u de betaalmethode "Sofortüberweisung" hebt gekozen, geeft u de PIN en een geldige TAN door aan Sofort GmbH, die zich dan op uw online-bankrekening kan aanmelden. Na het inloggen controleert Sofort GmbH automatisch uw rekeningsaldo en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van het door u doorgegeven TAN. Het stuurt ons dan onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen controleert het ook automatisch uw omzet, de kredietlijn van de debetfaciliteit en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi. Naast de PIN en de TAN worden ook de door u ingevoerde betaalgegevens en uw persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. Uw persoonsgegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Het doorgeven van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen. Meer informatie over de betaling met Sofortüberweisung vindt u via de volgende links: https://www.sofort. nlprivacy.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Shopify Betaling

.

De aanbieder van deze betaaldienst in de EU is Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna te noemen "Shopify Payment").

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Shopify Payment: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.