Terugbetalingsbeleid

De consument heeft een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsvoorwaarden

Onttrekkingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Drs. Pascal Duijsters, Acura Medisch Centrum Weert, Hoogstraat 15, 6001 ET Weert, Nederland, Tel.: 0031 495 - 54 78 48, e-mail: sales@carebyacura.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van annulering

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen weigeren een terugbetaling te doen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U heeft de goederen aan ons geretourneerd.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van het hanteren van de goederen op een wijze die niet noodzakelijk is voor de controle van hun staat, eigenschappen en werking.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel na de levering is verwijderd.

Algemene informatie

1) Vermijd a.u.b. beschadiging of verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Indien u niet meer beschikt over de originele verpakking, gelieve deze dan afdoende te beschermen tegen transportschade met een geschikte verpakking.
2) Gelieve de goederen niet vrachtafhalend aan ons terug te zenden.
3) Houdt u er rekening mee dat de bovengenoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

.

B. Annuleringsformulier

Wenst u het contract te annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug

.

Tot

Drs Pascal Duijsters
Acura Medisch Centrum Weert
Hoogstraat 15
6001 ET Weert
Nederland
Email: sales@carebyacura.nl

Ik/wij (*) annuleer hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Name des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________
Handtekening van consument(en) (alleen als de kennisgeving op papier staat)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is